02-7038915, 02-3890853 [email protected]

พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Nurses)

ให้การพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้คำแนะนำต่าง ๆ เช่น ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดำเนินของโรค โรคประจำตัวที่มีผลต่อความพิการ ให้คำแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเอง ทักษะที่จำเป็นในการดูแลตามภาวะของโรค เพื่อให้ผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความต่อเนื่องในการฟื้นฟูสภาพ ป้องกันการภาวะแทรกซ้อน

มีการพัฒนาเป้าหมายของการรักษาฟื้นฟู บนฐานความร่วมมือของผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัว รวมถึงสหสาขาวิชาชีพด้านการฟื้นฟู เพื่อมุ่งให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมและสุขภาพที่ดี อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง สามารถใช้ชีวิตได้เต็มความสามารถที่เหลือและอยู่ร่วมได้กับผู้อื่นในสังคม ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด (Maximum Independent)