02-7038915, 02-3890853 [email protected]

กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)

ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด  เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  การทำงาน  และการทำกิจกรรมในยามว่าง  โดยใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นที่ผ่านการคิดวิเคราะห์แล้วโดยนักกิจกรรมบำบัด มาเป็นสื่อในการบำบัดรักษาเพื่อฟื้นฟูความสามารถ  โดยกระบวนการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ

ฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน การทำงาน และกิจกรรมในยามว่าง โดยการประเมินทางกิจกรรมบำบัดด้วยวิธีและเครื่องมือ ที่เป็นมาตรฐาน  เช่น

  • ฝึกทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อแขนและการทำงานของมือ
  • ฝึกทักษะด้านการรับรู้ ความเข้าใจ ฝึกสมาธิในการทำกิจกรรม
  • ฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
  • ฝึกการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เช่น การสวมใส่เสื้อผ้า

  • ฝึกกระตุ้นระบบประสาทรับความรู้สึก 
  • ฝึกกระตุ้นการกลืนและการรับประทานอาหาร 
  • จัดทำเครื่องดามมือ อุปกรณ์เสริม  และฝึกทักษะการใช้งาน
  • การเตรียมหรือประกอบอาหาร การขับรถ

เครื่องมือ

มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบำบัด เช่น  การใช้หุ่นยนต์แขนและมือมาใช้ในการฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อแขนและมือ โดยความร่วมมือของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย