02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษของสภากาชาดไทย ที่ให้บริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่มีสภาวะถดถอยเรื่องความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง จากภาวะโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองหรือไขสันหลัง ภาวะโรคเรื้อรังทางอายุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเติบโตและพัฒนาการ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ โดยมีการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักกายอุปกรณ์ และนักโภชนาการ ร่วมกันรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพเหมาะสมจนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้

งานบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ข่าว/บทความ


การศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต อาจารย์

อ่านต่อ

การศึกษาดูงาน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและนักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus

อ่านต่อ

การอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (งานกิจกรรมบำบัด)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดการอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิด

อ่านต่อ

การศึกษาดูงาน โดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อาจารย์ ก.บ.วินัย ฉัตรทองและอาจารย์

อ่านต่อ