02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษของสภากาชาดไทย ที่ให้บริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่มีสภาวะถดถอยเรื่องความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง จากภาวะโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองหรือไขสันหลัง ภาวะโรคเรื้อรังทางอายุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเติบโตและพัฒนาการ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ โดยมีการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักกายอุปกรณ์ และนักโภชนาการ ร่วมกันรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพเหมาะสมจนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้

กิจกรรม


การศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต อาจารย์ (more…)
Read More
การศึกษาดูงาน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การศึกษาดูงาน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและนักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus (more…)
Read More
การอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (งานกิจกรรมบำบัด)

การอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (งานกิจกรรมบำบัด)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดการอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิด (more…)
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์


บทความ


การดูแลจิตใจคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง

ปฏิกิริยาทางจิตใจที่พบบ่อยในคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง ความวิตกกังวลและเครียด มักพบในช่วงแรกที่

อ่านต่อ

ปัญหาการพูดและการเข้าใจภาษาในคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง

คนไข้บางรายมีปัญหาการพูดและความเข้าใจภาษา มักเกิดจากสมองซีกซ้าย ส่วนที่ควบคุม

อ่านต่อ

บทบาทหน้าที่ของญาติ ผู้ดูแลและครอบครัว

ควรมีการหมุนเวียนผู้ดูแล ไม่ควรกำหนดว่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ทั้งนี้อาจกำหนดว่า

อ่านต่อ

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

มารู้จักการเกิดอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง การเกิดอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุมี 2 กลุ่ม

อ่านต่อ