02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษของสภากาชาดไทย ที่ให้บริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่มีสภาวะถดถอยเรื่องความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง จากภาวะโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองหรือไขสันหลัง ภาวะโรคเรื้อรังทางอายุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเติบโตและพัฒนาการ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ โดยมีการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักกายอุปกรณ์ และนักโภชนาการ ร่วมกันรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพเหมาะสมจนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้

กิจกรรม


750 x 350

750 x 350

Banner 750 x 350
Read More
การศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต อาจารย์ (more…)
Read More
การศึกษาดูงาน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การศึกษาดูงาน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและนักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus (more…)
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์


บทความ


ทำความรู้จักเด็กสมองพิการ

อ่านต่อ

ภาวะดูดกลืนลำบากในเด็กสมองพิการ

ภาวะดูดกลืนลำบากในเด็กสมองพิการ นั้น…

อ่านต่อ

การบำบัดวอยต้าในเด็กสมองพิการ

การบำบัดวอยต้าในเด็กสมองพิการ นั่น…

 

การจัดท่าและการร่อนระบายเสมหะในเด็กสมองพิการ

การจัดท่าและการร่อนระบายเสมหะในเด็กสมองพิการ นั้น…