02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษของสภากาชาดไทย ที่ให้บริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่มีสภาวะถดถอยเรื่องความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง จากภาวะโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองหรือไขสันหลัง ภาวะโรคเรื้อรังทางอายุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเติบโตและพัฒนาการ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ โดยมีการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักกายอุปกรณ์ และนักโภชนาการ ร่วมกันรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพเหมาะสมจนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้

งานบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ข่าว/บทความ


การบรรยายในเรื่องการตรวจประเมิน ตามแบบประเมิน DSPM(Developmental Surveillance and Promotion Manual)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 หน่วยงานฟื้นฟูเด็กได้จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง การตรวจประเมิน ตามแบบ

อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้นำเจ้าหน้าที่ภายในสวางคนิวาส

อ่านต่อ

สัมมนา สัญจร สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์มาณพพ์ เงินวิวัฒน์กูล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์

อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังครั้งที่ 3 เรื่อง พูดช้าแค่ไหน ? ถึงไปหาหมอ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 หน่วยงานฟื้นฟูเด็กได้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง พูดช้าแค่ไหน ? ถึงไปหาหมอ เป็นการบรรยายให้ความรู้โดยนักอรรถบำบัดเด็ก

อ่านต่อ