02-7038915, 02-3890853 [email protected]

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

ให้บริการด้วยวิธีการตรวจประเมิน และบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะของโรค หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด มีความชำนาญในการให้บริการทั้งในผู้ป่วยระบบประสาทและกระดูกกล้ามเนื้อ โดยการตรวจประเมินผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการเคลื่อนไหว กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ผสมผสาน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่

 • การแนะนำการออกกำลังกาย
 • การออกกำลังกายโดยใช้ธาราบำบัด
 • การดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคต่าง ๆ
 • การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน

 • การฝึกเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ และความมั่นคงในการทรงท่า
 • การฝึกทักษะการใช้รถวีลแชร์ในห้องจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ
 • การฝึกทักษะการเดินในสถานการณ์ต่าง ๆ

งานกายภาพบำบัดมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยแต่ละรายให้มีพัฒนาการของอาการที่ดีขึ้น เพื่อช่วยให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่

 • หุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Welwalk®)
 • อุปกรณ์ชุดออกกำลังกาย (Neurac system)
 • อุปกรณ์ฝึกการทรงตัวด้วยคอมพิวเตอร์ (Balance Computer Base)
 • ลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนัก (Anti-Gravity Treadmill: Alter G)
 • เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser Therapy)
 • เครื่องมือกายภาพบำบัดสำหรับลดอาการปวดอื่น

บริการวิชาการด้านกายภาพบำบัด  โดยเผยแพร่ความรู้ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนผู้สนใจ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย การป้องกันภาวะโรคต่าง ๆ
การฟื้นฟูสุขภาพ เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว นอกจากนั้นยังสร้างงานวิจัย และสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ให้เกิดแนวทางในการดูแลรักษาทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ทันสมัยส่งเสริมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้บริการด้านกายภาพบำบัด