02-7038915, 02-3890853 [email protected]

สังคมสงเคราะห์

สังคมสงเคราะห์ (Social Work)

ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและจิตใจ ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ให้คำแนะนำและจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็น ประสานงานและจัดทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อแนะนำการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ มีงานทำ ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของตน

การให้บริการ

  1. ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการประเภทต่าง ๆและ สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากสิทธิ์นั้นๆ  เช่น
    • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติ การเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาหลังจากมีความพิการ สิทธิ์ย่อยประกันสุขภาพ ท.74  สิทธิ์ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ สิทธิ์ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ2550  การจดทะเบียนผู้พิการ   การรับเบี้ยผู้พิการ
  2. ให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย กำลังคนและวิธีการที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะยาว
  3. ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นตามสิทธิ์การรักษาเบี้องต้น และสิทธิ์อื่นๆเช่นการเบิกอุปกรณ์กรณีอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนจากกองทุนฯของกรมขนส่งทางบก หรือการจัดซื้ออุปกรณ์อื่นนอกสิทธิ์เบิกที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย
  4. ให้คำปรึกษาเรื่องรายได้และแนวทางการประกอบอาชีพ แนะนำแหล่งศึกษาหรือฝึกอาชีพ การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ การจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายแรงงาน ม.33  ม.34 อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่สามารถจัดหาได้