02-7038915, 02-3890853 [email protected]

โภชนาการ

โภชนาการ (Nutritionists)

ให้บริการอาหารแก่ผู้ปวยที่เข้ามารับบริการในหอผู้ป่วยใน ให้ได้รับอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักโภชนาการ เพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตามแนวทางการให้โภชนบำบัด

การบริการอาหารประเภทต่างๆแก่ผู้ป่วย

1. อาหารทั่วไป

  • อาหารธรรมดา (Regular diet)

  • อาหารอ่อน (Soft diet)

2. อาหารเฉพาะโรค (Therapeutic diet) ตามหลักการให้โภชนบำบัดที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายบุคคล ตามคำสั่งแพทย์

  • อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM Diet)
  • อาหารลดไขมัน (Low Fat)
  • อาหารสำหรับโรคเก๊าท์ (Gout Diet )
  • อาหารลดเค็ม/ลดโซเดียม (Low Sodium)
  • อาหารเพิ่มโปรตีน (High Protein Diet)

3.อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะการกลืนลำบาก (Dysphagia Diet) ผลิตและให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก ตามแผนการรักษาของแพทย์และนักกิจกรรมบำบัด เช่น อาหารเหลว , อาหารอ่อน , โจ๊กปั่น , อาหารข้นหนึด , อาหารชิ้นเล็กสับละเอียด และเยลลี่ เป็นต้น

4. อาหารทางสายให้อาหาร ( Tube Feeding) ผลิตและให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก ตามแผนการรักษาของแพทย์และนักกิจกรรมบำบัด เช่น อาหารเหลว , อาหารอ่อน , โจ๊กปั่น , อาหารข้นหนึด , อาหารชิ้นเล็กสับละเอียด และเยลลี่ เป็นต้น

รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ การให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านโภชนบำบัดเฉพาะโรคแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้มีพฤติกรรมการรับประทานอหารที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามสัดส่วน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยในการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงขึ้น