02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

ข่าว/บทความ

การศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต อาจารย์

อ่านต่อ

การศึกษาดูงาน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและนักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus

อ่านต่อ

การอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (งานกิจกรรมบำบัด)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดการอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิด

อ่านต่อ

การศึกษาดูงาน โดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อาจารย์ ก.บ.วินัย ฉัตรทองและอาจารย์

อ่านต่อ

การบรรยายในเรื่องการตรวจประเมิน ตามแบบประเมิน DSPM(Developmental Surveillance and Promotion Manual)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 หน่วยงานฟื้นฟูเด็กได้จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง การตรวจประเมิน ตามแบบ

อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้นำเจ้าหน้าที่ภายในสวางคนิวาส

อ่านต่อ

สัมมนา สัญจร สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์มาณพพ์ เงินวิวัฒน์กูล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์

อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังครั้งที่ 3 เรื่อง พูดช้าแค่ไหน ? ถึงไปหาหมอ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 หน่วยงานฟื้นฟูเด็กได้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง พูดช้าแค่ไหน ? ถึงไปหาหมอ เป็นการบรรยายให้ความรู้โดยนักอรรถบำบัดเด็ก

อ่านต่อ

การศึกษาดูงานในการฝึก Wheel Chair

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา จากทางมหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ

การศึกษาดูงาน โดยสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน นิสิต คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านต่อ