02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

การบรรยายหัวข้อ Happy Retirement สุขได้..ในวัยเกษียณ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พญ. นิภาภรณ์ คนเจน ประธานคณะกรรมการวิชาการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดโครงการเล่าสู่กันฟังประจำปี พ.ศ. 2562 โดยฝ่ายการพยาบาลได้รับหัวข้อบรรยายเรื่อง Happy Retirement สุขได้..ในวัยเกษียณ แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการวางแผนเกษียณ โดยได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู