02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ข่าว/บทความ

การศึกษาดูงาน โดยสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน นิสิต คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านต่อ