02-7038915, 02-3890853 [email protected]

การบรรยายในเรื่องการตรวจประเมิน ตามแบบประเมิน DSPM(Developmental Surveillance and Promotion Manual)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 หน่วยงานฟื้นฟูเด็กได้จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง การตรวจประเมิน ตามแบบประเมิน DSPM(Developmental Surveillance and Promotion Manual) แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและนักศึกษาที่มาฝึกงาน เพื่อให้ความรู้และการดูแลเด็กเบื้องต้น รวมมีการทำแบบทดสอบเบื้องต้น ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ อาคารโรตารี