02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินบรรยายพิเศษในช่วงเช้าเรื่องการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม และ ดร.กัลยกร ฉัตรแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเพื่อความสุขสบาย (Comfort Care) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) และเลขานุการชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง บรรยายพิเศษในบ่ายเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายของชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยได้รับความสนใจ จากเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก