02-7038915, 02-3890853 [email protected]

การศึกษาดูงาน โดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อาจารย์ ก.บ.วินัย ฉัตรทองและอาจารย์ ก.บ.มะลิวัลย์ เรือนคำ นำนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการสังเกตและการให้เหตุผลทางคลินิกพื้นฐาน ณ หน่วยงานกิจกรรมบำบัดและหน่วยงานฟื้นฟูเด็ก