02-7038915, 02-3890853 [email protected]

การศึกษาดูงาน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและนักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus Medical University (PMU), Institute of Nursing Science in Salzberg, Austria จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อผู้ป่วย