02-7038915, 02-3890853 [email protected]

การศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต อาจารย์และนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม: วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ) จำนวน 74 คน เข้าศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านบทบาทและหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและสหวิชาชีพ เพื่อผลิตสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู