02-7038915, 02-3890853 rehab@redcross.or.th

การศึกษาดูงาน โดยสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน นิสิต คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Singapore Institute of Technology จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานด้านกายภาพบำบัดและทดลองใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ณ โรงยิมกายภาพบำบัด