02-7038915, 02-3890853 [email protected]

การอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (งานกิจกรรมบำบัด)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดการอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน สำหรับงานกิจกรรมบำบัด โดยเป็นการทบทวนทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(BLS) และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ACLS) โดยมีการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมถึงการใช้เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED) ได้อย่างทันท่วงที