02-7038915, 02-3890853 [email protected]

ทักษะการใช้วีลแชร์ สำหรับผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง

ทักษะการใช้วีลแชร์ด้วยความชำนาญ ช่วยลดขีดจำกัดในชีวิตและส่งเสริมให้ผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง