02-7038915, 02-3890853 [email protected]

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้นำเจ้าหน้าที่ภายในสวางคนิวาส จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย, สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส, อาคารสวางคนิเวศ และสถานพักฟื้น สวางคนิวาส ทำพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงนำพาประเทศชาติและประชาชนชาวไทย พัฒนามาถึงปัจจุบัน