02-7038915, 02-3890853 [email protected]

รับมอบที่นอนและปลอกหมอนจากบริษัท Darling Mattress Khon Kan Co.,Ltd.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช ที่ปรึกษาฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และพญ.ขวัญยุพา สุคนธมาน รองผู้อำนวยการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเป็นตัวแทนรับมอบที่นอนและปลอกหมอนจำนวน 40 ชุด จากคุณเพ็ญศรี แช่มปรีชา กรรมการผู้จัดการบริษัทที่นอน Darling Mattress Khon Kan Co.,Ltd. เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู