02-7038915, 02-3890853 [email protected]

สัมมนา สัญจร สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์มาณพพ์ เงินวิวัฒน์กูล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ สภากาชาดไทยและคณะกรรมการ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงบรรยายให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติ แผนการดำเนินงานในอนาคต และตอบคำถามปัญหาต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู 6 ชั้น