02-7038915, 02-3890853 [email protected]

Wellness talk – สายกลางเพื่อสุขภาพ

Wellness talk หัวข้อ สายกลางเพื่อสุขภาพ โดยศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู